Blok textu: Združenie nadšencov rekreačnej a rodinnej cykloturistiky

Cyklotrasa Bebrava

Na základe výskumov má naše územie v celoslovenskom pomere veľmi veľký rozvojový potenciál v oblasti cestovného ruchu. Táto oblasť bola a aj je zanedbávaná a práve preto pokladáme výstavbu cyklotrasy, na ktorú potom nadväzuje mnoho ďalších rozvojových aktivít, určujúcou pre ďalší rozvoj regiónu. Keďže v regióne nie je možné rátať s výrazným rozvojom priemyslu (je to chránená vodohospodárska oblasť a nachádzajú sa tu aj  Chránené krajinné oblasti), preto je mimoriadne dôležité sústrediť celé naše úsilie na rozvoj cestovného ruchu v regióne a na zlepšenie celkovej infraštruktúry cestovného ruchu.

Celé územie je pomerne členité avšak časť okolo rieky BEBRAVA má rovinatý charakter (tj. ideálne pre výstavbu cyklotrasy).

V našom regióne sa  nachádzajú mnohé prírodné ako aj historické turisticky atraktívne lokality, ktorým by privedenie cyklotrasy  výrazne napomohlo k zintenzívneniu cestovného ruchu. Aj miestni obyvatelia si prostredníctvom cyklotrasy obľúbia tento ekologický spôsob dopravy a tým ochraňujú svoje prostredie a upevňujú svoje zdravie. Mnohých miestnych obyvateľov by cyklotrasa nabádala použiť ju nielen na turistické účely, ale aj na dopravu do miesta svojho pracoviska, k návšteve príbuzných a známych.

Ďalej by samotná cyklotrasa spojila dva kraje, územné celky, ktoré pozostatkom minulosti majú vzájomne popreplietanú infraštruktúru a príbuzenstvo.

Významným ukazovateľom je spojenie dvoch najväčších riek v regióne HORNÁ NITRA, čím sa vytvorí predpoklad do budúcnosti pre ďalší rozvoj cykloturistiky napríklad pri vybudovaní cyklotrasy okolo rieky NITRA a s následným prepojením cyklotrás v iných cykloturisticky rozvinutejších regiónoch južného Slovenska.

V porovnaní s inými regiónmi Slovenska je počasie v tejto oblasti druhé najteplejšie a je tu menej zrážok, t.j. aj poveternostné podmienky predurčujú náš región ako ideálny na výstavbu nami navrhovanej cyklotrasy.

z Práznoviec až po prameň Bebravy

      Odkaz na neznačenú málo frekventovanú cyklotrasu, po ktorej sa dá už dnes prejsť

Blok textu:
BlueBoard.cz
Cyklotrasa Bebrava | Vytvorte si svoju vizitku